سخن بزرگان

با چه دیدگاهی به سفر میرویم؟؟ سفر یعنی جدا شدن از محیط تکرارشدنی زندگی و رفتن به مکانی جدید, شگفت انگیز,مهیج و یا لذت بخش. از دید روانشناختی سفر و گردشگری آثار بسیار مثبتی بر روی روح و روان وایجاد انگیزه بیشتر برای زندگی دارد. با هم چند جمله مختصر از بزرگان سخن درباره سفر را مرور میکنیم.

تحصیل کرده ای، بلکه برایم توضیح ب ده چه اندازه به سفر رفته ای؟ (حضرت محمد ص)

ما در دنیایی شگفت انگیز زندگی می کنیم که سرشار از زیبائی، فریبندگی و هیجان است. اگر با چشمانی باز در پی ماجراجویی باشیم، فرصت های ماجراجویی در جهان هیچ گاه پایان نخواهد یافت. (جواهر لعل نهرو)

تا زمانی که شهامت جدا شدن از ساحل را نداشته باشید، موفق به عبور از اقیانوس نخواهید شد. (کریستف کلمب )

رسندی در چگونگی بازگشت تعریف نمی شود بلکه شامل روش و طریقه سفر خواهد بود. (مارگارت لی )

خانه پایان نمی پذیرد بلکه این نقطه؛ زمانی است که مفهوم آن آغاز می شود. (آدله فرانکلین)

زمانی که بازوانت را برای در آغوش کشیدن عشق به سفر و سیاحت گشوده ای، تمام دنیا باغی متعلق به پروردگار است که گل های برگزیده آن در انتظار چیده شدن و ورود به سبد زندگی شما هستند. بنابراین خود را محدود نکرده و از قید و بند رها ..شوید. از زندگی خود همانگونه که هست لذت برده و سعی کنید به کمال برسید

منبع : blog.rayanatours.com