مروری بر طب سنتی

طب سنتی و سلامت قلب و عروق بیماریهای قلب طبق تعریف طب سنتیبا تعارف و خصوصیات بیماریهای قلب در طب جدید بسیار متفاوت است

از نظرگاه طب سنتی .احساس نشاط و نیرومندی هر فردی با سلامت قلب و عروق او ارتباط مستقیم دارد چون قلب است که موجب نیرومندی بدن فرد میشود یکی از بهترین روشها در درمان بیماریهای قلبی تقویت قلب است اما شادی، اندوه و غضب از عمده موارد مؤثر در سلامت و .بیماری قلب هستند چرا که شادی باعث تقویت قلب شده و غم، ترس، عصبانیت و خجالت باعث تحلیل نیروی قلب میشود به همین دلیل بیشترین توجه باید به حفظ سلامت قلب و عروق و جلوگیری از بروز بیماری باشد و لازم است در صورت بروز .بیماری سریعاً برای درمان آن اقدام کرد

از راههای پیشگیری در بروز بیماریهای قلبی عدم استنشاق بوهای ناخوشایند و در مقابل بوییدن گیاهان و میوههای خوشبو مثل .گل سرخ، شکوفه سیب، بیدمشک، ریحان و گلاب است

.البته در صورتی که بوییدن این عطرها مناسب با مزاج بیمار باشد به تقویت قلب میانجامد

در مقابل، پرهیز از عصبانیت، خشم، اندوه، افکار وسواسی، هیجانات ناگهانی و بیداری طولانی مدت، پرهیز از زیادهروی در فعالیتها .و ورزشهای سنگین و رعایت دستورات غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند